Problemy z uzyskaniem odpowiedniej zdolności kredytowej – co zrobić?

Podstawową barierą przy ubieganiu się o kredyt bankowy, a w tym samym czasie warunkiem jego uzyskania jest posiadanie przez kredytobiorcę zdolności kredytowej. Bank udziela kredytu, jeśli uzna, iż firma jest zdolna do jego spłaty wraz z odsetkami w wynegocjowanych porach.

Niewątpliwie najlepszym źródłem dostania kredytu jest bank. Lecz nieraz otwarte próby ustają się na niczym. Wynika to z reguły z nieznajomości procedur. Niemniej istnieją na rynku jednostki takie jak np Research, które pomagają przy formalnościach kredytowych w bankach.
Bank przy diagnostyce zdolności kredytowej bierze w głównej mierze pod uwagę obecną także prognozowaną kondycję finansową firmy i waży skuteczność podejmowanych przez nią przedsięwzięć.
Zazwyczaj, żeby pokazać posiadanie zdolności do spłaty kredytu kredytobiorca musi ukazać trafne prawne zabezpieczenia zaciąganych zobowiązań. Dla banku najpewniejszą formą zabezpieczenia kredytu mogą być różne depozyty bankowe tudzież poręczenia wypłacalnych podmiotów godpodarczych (albo osob fizycznych).
Dla firm z sektora MSP są to często niestety wymagania nie do wypełnienia, w związku z tym częściej stosowanym zabezpieczeniem jest hipoteka, zastaw na rzeczach ruchomych albo na prawach, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, weksel własny in blanco.

Co mogą zrobić „niezdolni”?

Jeśli firma rozpoczyna aktywność gospodarczą czy znajduje się w niekorzystnej sytuacji finansowej będzie miała solidne trudności w udowodnieniu zdolności kredytowej również pozyskaniu kredytu bankowego. Nie jest to niemniej sprawa bez wyjścia – w tym przypadku przedsiębiorcy mogą ubiegać się o poręczenie takiego kredytu przez fundusz poręczeń kredytowych.
Tego typu rodzaj zabezpieczenia jest dla banku adekwatną poręką, należy wszakże pamiętać, że przeważnie fundusze poręczają tylko pewną część kredytu (….mimo to niekiedy można liczyć nawet na poręczenie 80% jego wartości). Z tej formy finansowania przez cały czas korzysta względnie mało firm.