Czym jest BIK?

Czym jest BIK?

BIK jest to nic innego, jak Biuro Informacji Gospodarczej. Głównym celem Biura Informacji Gospodarczej jest przede wszystkim gromadzenie, jak również udostępnianie danych na temat różnorodnych zobowiązań kredytowych klientów. Zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. W bazie tej są przechowywane nie tylko nasze opóźnienia w spłacie, ale również zobowiązania finansowe, które są spłacane w sposób terminowy.

Co należy rozumieć przez historię kredytową?

Jak już powyżej zostało powiedziane – historię kredytową można budować zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Przez historię kredytową należy rozumieć wszelkie dane zgromadzone odnośnie naszych kredytów. W bazie tej widnieją kredyty, które są w trakcie spłacania, ale także te, które zostały już spłacone. Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi dane nie tylko odnośnie zaciągniętych przez nas kredytów i pożyczek, ale też odnośnie produktów branych na raty. Reasumując, gdy spłacamy nasze zobowiązania finansowe zgodnie z ustalonym harmonogramem to nasza historia kredytowa jest dobra.

Czy istnieje możliwość wyczyszczenia historii kredytowej z bazy Biura Informacji Kredytowej?

Biuro Informacji Kredytowej ma obowiązek gromadzenia, przetwarzania i udostępniania wszystkich danych związanych z naszymi zobowiązaniami finansowymi. Natomiast jest jeden wyjątek, który mówi, że każdy pożyczkobiorca cofnięcia zgody na udostępnianie informacji odnośnie regulowania swoich kredytów, gdy spłaci je w terminie 30 dni, licząc od dni zaistnienia obowiązku o takim uregulowaniu. W sytuacji, gdy okres trzydziestu dni zostanie przekroczony, a nasze zobowiązanie nadal nie będzie uregulowane to nie mamy możliwości cofnięcia zgody na udostępnianie naszych danych.

Przez jaki czas Biuro Informacji Gospodarczej może przechowywać nasze dane?

Biuro Informacji Gospodarczej ma możliwość przechowywania naszych danych przez okres 12 lat. Oczywiście termin ten jest liczony od momentu spłaty danego zobowiązania finansowego.

Co stanowi regulację prawną funkcjonowania Biura Informacji Gospodarczej?

Regulację prawną funkcjonowania Biura Informacji Gospodarczej stanowi:

  • Ustawa o prawie bankowym
  • Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie między instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego, a instytucjami pożyczkowymi oraz innymi podmiotami z dnia 23.06.2016 r.
  • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10.05.2018 r.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27.04.2017 r.