Zarys analizy kredytowej

Zarys analizy kredytowej

Bank operując pieniędzmi swoich klientów, ma obowiązek należycie dbać o stabilność stanów kont oraz wywiązywać się z zobowiązań wynikających z realizacji usług oprocentowania wkładów. Jednym z podstawowych źródeł dochodów banków jest działalność kredytowa.
Bank pożycza pieniądze swoich klientów innym klientom. Jest odpowiedzialny za te pieniądze, więc musi sprawdzać ryzyko udzielenia kredytu w przypadku każdego wniosku kredytowego.
Oczywiście system bankowy ma zabezpieczenia typu Bankowy Fundusz Gwarancyjny, mający na celu gwarantować wielkość depozytów i wypłacalność banków.
Natomiast do banku należy ocena ryzyka udzielenia kredytu poszczególnym wnioskodawcom.
Wprowadzone są procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka utraty pożyczonych pieniędzy. Służy temu przede wszystkim analiza kredytowa.
Analiza kredytowa to szereg procedur pozwalających na oszacowanie szans na spłatę zaciągniętego zobowiązania przez konkretną osobę fizyczna lub prawną.
Obszary jakich analiza dotyczy to dochodowość wnioskodawcy oraz obszar nazwijmy to środowiskowy, związany z różnymi aspektami osoby i życia osoby ubiegającej się kredyt.

Analiza ilościowa

Dochodowość stanowiąca treść tak zwanej analizy ilościowej to jedna z podstawowych platform kryteriów wpływających na ocenę zdolności kredytowej i wypłacalności wnioskodawcy. Do wielkości i czynników branych przez bank pod uwagę należą: wysokość dochodów i ich systematyczność. Podstawą formalną oceny są dokumenty typu umowa o pracę, zaświadczenie o dochodach z określonego okresu wstecz i teoretycznie wszystkie inne dokumenty potwierdzające wielkość i częstotliwość uzyskiwanych dochodów.

Analiza jakościowa

W aspekcie nazwanym na potrzeby tego artykułu środowiskowym pod uwagę bierze się następujące czynniki:
• wiek wnioskodawcy,
• stan cywilny,
• ilość osób w gospodarstwie domowym,
• stan majątkowy,
• rodzaj umowy o pracę,
• zawód,
• stanowisko,
• historia współpracy z bankiem,
• historia kredytowa.
Ważnym elementem analizy jest sprawdzenie wnioskodawcy w Bankowej Informacji Kredytowej (BIK).

Bank ocenia tzw.: ryzyko kredytowe. Przy ocenie bierze się pod uwagę kwotę kredytu, okres kredytowania, wielkość wkładu własnego, zabezpieczenia majątkowe.