Ubezpieczenia spłaty kredytu

Dla Banku najważniejsza jest pewność i systematyczna spłata kredytu. Dlatego Bank zabezpiecza się na wiele sposobów i chroni swój interes przed sytuacjami losowymi, które mogą spotkać Ciebie w okresie spłaty zadłużenia.

Spośród zabezpieczeń spłaty kredytu można odnaleźć:

1. Ubezpieczenia:
* ubezpieczenie na życie na pokrycie spłaty kredytu,
* ubezpieczenie od utraty pracy,
* ubezpieczenie od całkowitej niezdolności do pracy,
* ubezpieczenie pomostowe do czasu wpisu hipoteki przez Bank,
* ubezpieczenie niskiego wkładu własnego,
* ubezpieczenie nieruchomości będącej zabezpieczeniem,
* ubezpieczenie samochodu lub sprzętu będącego zabezpieczeniem.

2. Zabezpieczenia ruchome:
* wpis do hipoteki,
* przewłaszczenie,
* zastaw rejestrowy.

3. Pozostałe:
* poręcznie przez osobę trzecią
* wpłata wynagrodzenia kredytobiorcy na rachunek bankowy,
* kaucja,
* blokada środków na rachunku / lokacie bankowej,
* pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku,
* weksel in blanco,
* gwarancja bankowa,
* oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Rodzajów zabezpieczeń stosowanych w Bankach jest bardzo wiele – z niektórymi pierwszy raz możecie się spotkać.

Nie wszystkie są równolegle stosowane do każdej umowy kredytowej.

W przypadku kredytów hipotecznych wyróżnić należy zabezpieczenia, które my określamy przejściowymi oraz zabezpieczenia stałe (do czasu obowiązywania umowy kredytowej).

Zabezpieczeniem przejściowym w przypadku kredytu hipotecznego będzie:

ubezpieczenie pomostowe – ma ono zabezpieczyć interes Banku do czasu, aż wpis hipoteczny udzielonego kredytu nie będzie prawomocny. W chwili gdy Bank uruchamia nam kredyt hipoteczny, kolejno składany jest wniosek o wpis hipoteczny do Sądu. W tym czasie de facto Bank nie posiada zabezpieczenia. Bowiem wniosek o wpis hipoteki czeka w Sądzie w Wydziale Ksiąg Wieczystych na jego rozpatrzenie. Do póki wpis nie będzie dokonany, oraz nie będzie posiadał wiążącej mocy prawnej – Bank przejściowy brak zabezpieczenia ubezpiecza takim oto ubezpieczeniem.
ubezpieczenie niskiego wkładu – w przypadku Banków finansujących transakcje hipoteczne każdy z nich wymaga wniesienia swoich środków, tzw. wkładu własnego. We wcześniejszym artykule opisywaliśmy o ograniczeniach jakie występują w Bankach, związane z wymaganym wkładem własnym. W przypadku, gdy kredytobiorca nie posiada odpowiedniego wkładu własnego, np. Bank wymaga 20% wkładu własnego, ale dopuszcza jednocześnie finansowanie z 10% wkładem własnym, wówczas różnicę musimy ubezpieczyć.
Składkę za ubezpieczenie niskiego wkładu płacimy dotąd do póki, saldo kredytu nie zejdzie poniżej założonego wskaźnika LTV określonego przez Bank.

Powyższe zabezpieczenia stosowane są jak wspomnieliśmy czasowo . Z chwilą spełnienia warunków jak prawomocny wpis hipoteki, bądź zejście salda kredytu poniżej wymaganego wskaźnika LTV zabezpieczenie jest zdejmowane.

Zabezpieczeniem stałym w przypadku kredytu hipotecznego będzie natomiast:

ubezpieczenie na życie – ma zapewnić spłatę kredytu do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie w przypadku śmierci kredytobiorcy w całym okresie spłaty.

UWAGA!!! W przypadku kilku kredytobiorców konstrukcja ubezpieczeń na życie oferowana w Bankach może być bardzo zróżnicowana.

Przykład 1 – odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego w przypadku zgonu któregokolwiek z kredytobiorców powoduje spłatę kredytu do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w umowie (100% początkowej wartości kredytu w przypadku zgonu któregokolwiek z kredytobiorców).

Przykład 2 – odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego w przypadku zgonu któregokolwiek z kredytobiorców ogranicza się do spłaty kredytu proporcjonalnie do udziału dochodów każdego z nich wziętych podczas wnioskowania o kredyt.

Mówiąc prościej, jeżeli do kredytu przystępuje 2 małżonków, z czego jedno zarabia 2000 zł, drugie 3000 zł wówczas ubezpieczeni są w proporcji:
– 40% sumy ubezpieczenia dla małżonka z dochodem 2000 zł (2000 zł / 5000 zł łącznego dochodu gospodarstwa)
– 60% sumy ubezpieczenia dla małżonka z dochodem 3000 zł (3000 zł / 5000 zł łącznego dochodu gospodarstwa).

W razie śmierci małżonka z dochodem 2000 zł Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaci 40% sumy ubezpieczenia, ponieważ w takiej proporcji był ubezpieczony. Pozostała kwota będzie do spłaty przez drugiego kredytobiorcę. Niestety przykład 2 jest częściej stosowanym wariantem jeżeli decydujecie się na ubezpieczenie na życie oferowane przez Bank.

ubezpieczenie od utraty pracy bądź całkowitej niezdolności do pracy – w razie niezdolności do zarobkowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje od 3 do 6 bądź 12 rat kredytu.

Większość firm ubezpieczeniowych zgodnie z OWU zastrzega, iż aby doszło do wypłaty świadczenia:
– osoba ubezpieczona musi posiadać status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku (zasiłek osobie bezrobotnej przysługuje tylko wtedy, kiedy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło przez Pracodawcę)
– niezdolność do wykonywania pracy musi trwać min. 6 miesięcy.

Tak więc, co do zasadności wyboru tego ubezpieczenia – ciężko jest spełnić kryteria do wypłaty świadczenia z tytułu utraty pracy bądź niezdolności do zarobkowania.W oferowanym przez Bank ubezpieczeniu czas oczekiwania na realizację świadczenia wydłuża się do kilku miesięcy. W tym czasie musimy liczyć się z opóźnieniem w spłacie kredytu, odsetkami karnymi, a co istotne pogorszeniem historii kredytowej. Jeżeli decydujecie się na takie ubezpieczenie – czytajcie zawsze warunki wypłaty świadczenia, bo może okazać się, że zapłacicie niepotrzebnie dużą składkę, a finalnie z ubezpieczenia nie skorzystacie.

wpis hipoteki zabezpieczonej nieruchomości oraz ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – konstrukcja wpisu hipotecznego nie jest skomplikowana. Składając wniosek do Sądu o wpis hipoteki umownej wyszczególniamy dane z umowy kredytowej, podając kwotę jaka ma zostać obciążona nasza nieruchomość. Na podstawie wniosku Sąd dokonuje wpisu hipoteki.Coraz częściej zdarza się, iż to Bank na podstawie naszego pełnomocnictwa dokonuje wpisu hipoteki w naszym imieniu. Mamy pewność, że wpis będzie dokonany rzetelnie, nie musimy martwić się o błędy i bieganie po Sądzie.

Sytuacja, na którą zwracamy uwagę to ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych – Bank wymaga ubezpieczenia jedynie murów zabezpieczonej nieruchomości w zakresie pożaru i innych zdarzeń losowych. To co mamy w środku – meble, sprzęt RTV/AGD, zabudowy wnękowe, kosztowności, itd. – określane mianem rzeczy ruchomych nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu przez Bank.

Pamiętajcie, że w razie pożaru, kradzieży, powodzi, czy innego czynnika powodującego stratę – nie zostanie wypłacone odszkodowanie za rzeczy ruchome, które mamy w mieszkaniu. Jeżeli sami nie zabezpieczymy się od takich zdarzeń to Bank ubezpieczy nam tylko mury – nic więcej.Składka płatna w Banku za ubezpieczenie „murów” wychodzi nieporównywalnie korzystniej niżeli u Agenta Ubezpieczeniowego, wszystko to dlatego, że u Agenta otrzymacie pełną ofertę zawierającą ubezpieczenie murów i rzeczy ruchomych. Lepiej zatem zapłacić trochę więcej a posiadać kompleksowe ubezpieczenie.

O ile wpis hipoteki i ubezpieczenie mieszkania jest obligatoryjne, tak ubezpieczenie na życie oraz od utraty pracy nie koniecznie. Te zabezpieczenia są stosowane najczęściej w Bankach, ale również stosowane są wszystkie inne dopuszczalne zabezpieczenia wymienione powyżej.